Meta jkunu saru t-tentattivi kollha biex isolvu talba kontra kummerċjant barrani, għażla oħra disponibbli lill-konsumatur huwa l-Proċedura Ewropea għat-Talbiet Żgħar. Din il-proċedura ġiet introdotta permezz tar-Regolament Nru 861/2007. L-għan ta’ din il-proċedura huwa li tissimplifika l-litigazzjoni dwar talbiet żgħar li jkunu transkonfinali filwaqt li jnaqqsu l-ispejjeż. Il-proċedura tapplika fil-litigazzjoni transkonfinali għall-materji ċivili u kummerċjali għall-pretensjonijiet sa massimu ta’ 2000 Euro. M’hemm l-ebda ħtieġa ta’ rappreżentazzjoni legali sabiex isegwu din il-proċedura.

Sa liema tip ta’ talbiet tal-ESCP japplika?

L-ESCP japplika għall-pretensjonijiet tan-negozju u tal-konsumatur, madankollu kull pretensjoni ma għandhiex taqbeż 2000 Euro. Pretensjonijiet mhux monetarji jistgħu jsiru wkoll taħt din il-proċedura.

Bidu tal-proċedura:

Il-Qorti kompetenti f’Malta biex tiddetermina każijiet ppreżentata taħt l-ESCP huwa t-Tribunal għat-Talbiet Żgħar. Hemm, prinċipalment erba’ forom involuti meta wieħed jagħżel li jipproċedi taħt l-ESCP, li huma dawn li ġejjin:

Formola A: Il-Formola tat-Talba
Forma B: Talba mill-Qorti jew Tribunal sabiex tikkompleta u / jew tirrattifika l-formola tat-Talba
Formola Ċ: Il-Formola tat-Tweġiba
Formola D: Ċertifikat dwar sentenza fil-Proċedura Ewropea għall-Talbiet Żgħar

Dawn jistgħu jitniżżlu wkoll mis-sit :
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do

Il-proċedura trid tkun bil-miktub u din għandha titwettaq prinċipalment permezz ta’ korrispondenza għalkemm il-Qorti tista’ titlob smigħ orali jekk tqis il-ħtieġa.

Il-proċedura tibda’ billi tiġi ppreżentata l-formola A. Il-formola għandha tiġi ppreżentata fil-lingwa jew f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Qorti fejn il-pretensjoni tkun ser tiġi sottomessa. Għalhekk, meta jissottomettu talba quddiem it-Tribunal għat-Talbiet Żgħar għandu jkun sottomess fil-lingwa Maltija, flimkien ma’ formola fil-lingwa li l-kummerċjant jew destinatarju tal-Formola jifhem. It-Tribunal għat-Talbiet Żgħar f’Malta jitlob li żewġ forom f’kull lingwa jkunu sottomessa lir-Reġistratur.

Fil-Formola A, l-applikant jeħtieġ li jagħti d-dettalji ta’ dik il-pretensjoni tiegħu. Għandu jiġi speċifikat ukoll jekk it-talba tar-rikorrenti hija waħda monetarja jew le bħal per eżempju talba għat-tiswija jew tibdil ta’ oġġetti jew għall-għoti ta’ servizzi. Fiż-żewġ każijiet, il-pretensjoni m’għandhiex taqbeż €2,000. Flimkien mad-dettalji tat-talba, l-applikant għandu jiddikjara r-raġunijiet li wasslu għat-talba u għandu wkoll jehmeż kull evidenza li tikkonferma dak li qed jitlob kif ukoll id-dokumenti bil-formola tat-talba.

Fil-formola tat-talba l-applikant għandu wkoll jagħti xi dettalji bażiċi bħall-dettalji personali u d-dettalji tad-destinatarju. L-applikant għandu jiddikjara wkoll fuq liema raġunijiet hu jew hi tikkonsidra l-Qorti li jkollha ġurisdizzjoni. Konsumaturi f’Malta li jkollhom talba kontra negozjant fi Stat Membru ieħor jista’ jindika li l-Qorti għandha ġurisdizzjoni fuq il-bażi tad-“domiċilju” (residenza permanenti) tal-konsumatur. Sabiex tiftaħ każ quddiem l-ESCP, il-pretensjoni trid tkun waħda ta’ natura transkonfinali. Fl-applikazzjoni il-post fejn in-negozjant jew destinatarju jkun jinstab għandu jiġi indikata wkoll fil-formola.
Fil-każ li l-attur jonqos milli jagħti dettalji suffiċjenti fil-formola tat-talba, il-Qorti tibgħat Formola B lill-applikant sabiex jikkompleta jew biex jirrattifika l-formola tat-talba. L-applikant jingħata skadenza li fiha huwa jista’ jlesti jew jikkoreġi t-talba tiegħu.

Ladarba l-formola timtela kif suppost, il-Qorti tibgħat kopja lill-kummerċjant jew il-konvenut flimkien mall-formola tat-tweġiba, li tissejjaħ Formola C, fi żmien 14-il jum. Il-kummerċjant jingħata 30 jum biex jipprepara u jirritorna r-risposta tiegħu. Jekk il-kummerċjant jiddeċiedi li jikkontesta t-talba, l-applikant jirċievi kopja tar-risposta.

Sentenza:

Wara li jkunu rċevew l-informazzjoni kollha meħtieġa l-imħallef jikkunsidra t-talba u jagħti deċiżjoni fi żmien 30 jum. Kopja tad-deċiżjoni jintbagħtu liż-żewġ partijiet bil-posta.

Hemm xi spejjeż involuti?

Iva, it-tariffa li għandha titħallas hija l-istess li tgħodd għal każijiet istitwiti f’Malta quddiem it-Tribunal għat-Talbiet Żgħar. Sabiex idaħħal il-Formola A tiswa bejn €23 u €29 euro filwaqt li għal kull notifika ta’ dokumenti lill-parti l-oħra jitħallas l-ammont ta’ €6.98.

Rikonoxximent u Infurzar tas-Sentenzi:
Sentenza mogħtija permezz tal-ESCP fi Stat Membru jiġu rikonoxxuti u eżegwiti fi Stat Membru ieħor. Madankollu l-proċedura tal-infurzar hija rregolata mil-liġijiet proċedurali tal-Istat Membru fejn jkun qed jintalab l-infurzar. Fuq talba ta’ waħda mill-partijiet, il-Qorti li tkun tat is-sentenza taħt il-ESCP toħorġu ċertifikat dwar sentenza fil-Proċedura Ewropea għat-Talbiet Żgħar bl-użu tal-Formola D.

Id-differenza bejn il-Proċedura Ewropea għat-Talbiet Żgħar u t-Tribunal għat-Talbiet tal-Konsumaturi.
Inti tista’ tirrikorri għall-Proċedura Ewropea għat-Talbiet Żgħar jekk għandek tilwima ma’ kummerċjant ibbażat f’xi Stat Membru ieħor tal-UE u l-kawża tinstema’ fil-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja (Tribunal għat-Talbiet Żgħar).

Min-naħa l-oħra, dawk il-konsumaturi residenti f’Malta li għandhu tilwima ma ‘kummerċjant bbażati f’Malta jista’ jippreżenta talba kontrih fit-Tribunal għat-Talbiet tal-Konsumatur li jinsab f’ Consumer House, 47A, Triq Nofsinhar, Valletta. Dan it-Tribunal jisma’ biss  l-allegazzjonijiet tal-konsumaturi residenti f’Malta kontra negozjanti li joperaw f’Malta. Inti tista’ tippreżenta talba fit-Tribunal wara li l-każ ta’ medjazzjoni jkun infettaħ permezz tal-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur li jagħmel parti mill-Awtorita’ ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-affarijiet tal-konsumatur jew permezz tal-assoċjazzjoni tal-konsumaturi reġistrata u l-ebda ftehim ma jkun intlaħaq.